Potrzebujesz fizykoterapii w domu?
Zadzwoń i wypożycz do domu aparaty do fizykoterapii/
Minimalny okres to 7 dni, maksymalny okres wypożyczenia to 21 dni
Szczegóły w regulaminie
cennik
pole magnetyczne      25zł./ dzień  175zł./ tydzień  
ultradźwięki                  25 zł./ dzień 175 zł./ tydzień   

dowóz na terenie Gdyni i Sopotu
odbiór na terenie Gdyni i Sopotu 
30zł   
30 zł
                         
   Regulamin wypożyczalni sprzętu do fizjoterapii

I Postanowienia ogólne

1.       Wypożyczalnia w ramach  Specjalistycznego Gabinetu Rehabilitacji i Masażu Natos Nichnerowicz-Kamińska Małgorzata, Gdynia ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców 9.

2.       Nadzór nad wypożyczalnią sprawuje Małgorzata Nichnerowicz- Kamińska , mgr fizjoterapii 

3.       Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021r

II Zasady wynajmu urządzeń

 

1.       Wynajem następuje na podstawie podpisanej umowy pomiędzy firmą Natos Nichnerowicz-Kamińska Małgorzata zwanej dalej Wynajmującym a Najemcą.

2.       Umowa określa  szczegółowo czas, koszt oraz zasady użytkowania wynajmowanych urządzeń

3.       Do najmu upoważniona jest osoba pełnoletnia po okazaniu dokumentu tożsamości.

4.       Urządzenie wypożyczane jest na użytek własny, domowy. Obowiązuje bezwzględny  zakaz użytku komercyjnego oraz udostępniania osobom trzecim.

5.       Za stan techniczny  dostarczonego urządzenia odpowiada  Wynajmujący.  Najemca natomiast  zobowiązuje się, że będzie używał urządzenia w sposób należyty, zgodnie z jego przeznaczeniem i będzie dbał o jego stan techniczny.

6.       Za zniszczenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania, za jego dewastację , zgubienie  lub uszkodzenie itp. Najemca ponosi  odpowiedzialność finansowa do wysokości wartości urządzenia.

7.       Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi w szczególności z przeciwskazaniami medycznymi do korzystania z urządzenia.

8.       Osoba wypożyczająca używa urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem na własną odpowiedzialność.

9.       Zwrot urządzania następuje w wyznaczonym terminie. Za przekroczenie czasu naliczana jest umowna kara w wysokości  trzykrotności stawki dziennej

10.   Za brak zwrotu urządzenia  lub udostępnienie osobom trzecim naliczana jest kara w wysokości  dwukrotności wartości urządzenia określonej w umowie najmu.

11.   Wypożyczenie urządzenia następuje  na minimum 7 dni maksymalnie 21 dni  chyba, że strony ustalą inny okres.

12.   Płatność zgodna z cennikiem, z góry, za umówiony okres.

13.   Koszty transportu ponosi Najemca zgodnie z cennikiem

14.   W przypadku rażącego naruszenia ww regulaminu sprawa może zostać skierowana do sądu, jednocześnie osoba wypożyczająca zgadza się na upublicznienie wizerunku w mediach społecznościowych

 

III Zasady ewidencjonowania sprzętu

1.       Każde urządzenie otrzymuje swój numer katalogowy oraz indywidualną kartę ewidencyjną w której widnieje każdorazowo imię i nazwisko Najemcy, datę użyczenia oraz datę zwrotu, uwagi o stanie technicznym, podpis upoważnionej osoby do wypożyczania urządzeń

IV Postanowienia końcowe

1.       Wynajmujący na użytek  wypożyczalni ma prawo na zasadach ogólnych gromadzić i przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypożyczenia sprzętu.

2.       Wynajmujący, jeżeli najemca narusza regulamin najmu lub szczegółowe zapisy umowy ma prawo w trybie natychmiastowym zażądać zwrotu urządzenia.

3.       W kwestiach spornych nie objętych regulaminem lub umową obowiązują zapisy kodeksu prawa.

 

 

 


REZERWACJA  509-258-658